Szkoła Nr 2 liczyła 7 oddziałów i 6 etatów nauczycielskich. Nadano jej nazwę „Publiczna Szkoła Powszechna III-go stopnia Nr 2 w Łosicach”. Kierownikiem szkoły został Ignacy Gernand, a pierwszymi nauczycielami: Sara Felzensztajnówna, Helena Oknińska, Janina Gołąbkowa, Zygmunt Ziółkowski, Joanna Zwolakiewicz, Władysław Gołąbek.

Pracę szkoły przerwał wybuch II wojny światowej. Dopiero 2.X.1939 r. z polecenia Komitetu Rewolucyjnego rozpoczęto naukę szkolną, która funkcjonowała przez tydzień do 9.X.1939 r. Po wycofaniu Rosjan przyszli do Łosic Niemcy i zajęli szkołę na cele wojskowe. Od tego czasu, aż do roku 1948 brak dokumentów dotyczących funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach. Natomiast dokumentacja, jaką szkoła posiada od 1948 r., to tylko protokoły posiedzeń rad pedagogicznych. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że w okresie okupacji tajne nauczanie prowadzili m.in. Lucyna Sokalska i Władysław Gołąbek. W Łosicach działała również w czasie okupacji Tajna Organizacja Nauczycielska, do której należeli również nauczyciele z 2, miedzy innymi, Chemycz Daniel i Stanisława Lelejko. Spotkania odbywały się w księgarni, aby nie zwracać na siebie uwagi.

Szkoła wznowiła działalność w 1945 r. Posiadała tylko budynek drewniany. W 1948 r. zarząd miasta wykupił połowę budynku przy ulicy Bialskiej, po drugiej stronie ulicy. Drewniak otynkowano, uprzątnięto teren wokół i zorganizowano boisko na dawnym cmentarzu. Kierownikiem szkoły był Władysław Gołąbek, uczyło sześciu nauczycieli. W siedmiu oddziałach uczyło się 207 uczniów.

Praca w przepełnionej szkole była bardzo ciężka, klasy były bowiem liczne – powyżej 30 uczniów. Brakowało także podręczników i innych pomocy dydaktycznych. Nauczyciele postanowili pracować po 3 godziny tygodniowo społecznie, aby w ten sposób podnieść poziom nauczania.

Mimo trudnych warunków lokalowych szkoła funkcjonowała bardzo dobrze, co miało swoje potwierdzenie w protokołach rad pedagogicznych i protokołach powizytacyjnych.

Ze względu na nieodpowiednie warunki lokalowe szkoły i stale wzrastającą liczbę uczniów, władze oświatowe powiatu w latach 1965 – 1970 przewidziały w planie inwestycji szkolnych budowę nowoczesnej szkoły z salą sportową i zapleczem rekreacyjno-sportowym.

Budowę rozpoczęto we wrześniu 1971 r., a budynek oddano do użytku w czerwcu 1974 r.

Dzień 1 września 1974 roku był dla społeczności szkolnej dniem bardzo uroczystym, ponieważ rozpoczęto naukę w nowym budynku, dobrze wyposażonym w klasopracownie. Każda klasa miała telewizor, oczywiście wtedy czarno-biały, odbiornik radiowy, magnetofon, nowe meble szkolne, tablice.

W 1975 roku został rozwiązany powiat w Łosicach, a Łosice zostały przydzielone do województwa bialskopodlaskiego, które to województwo posiadało bardzo słabą bazę oświatową. Wobec takiej sytuacji Szkoła Podstawowa   Nr 2 w Łosicach była jedyną, dobrze wyposażoną szkołą w województwie. Dlatego też wszystkie delegacje przybywające do Białej Podlaskiej były kierowane do Łosic, celem zwiedzenia szkoły i pokazania, w jakich warunkach powinna uczyć się młodzież.

Szkołę odwiedzali kuratorzy z Lublina, Chełma, Zamościa, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Wychowania, nauczyciele z Brześcia, Baranowicz i Pińska z Białorusi i wielu innych gości.

W dniu 30 kwietnia 1977 roku szkoła otrzymała sztandar i nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. W dniu 7 lutego 1978 roku gościł w szkole wiceminister oświaty i wychowania generał Zygmunt Huszcza wraz z towarzyszącymi mu osobami. Generał zwiedził szkołę, rozmawiał z młodzieżą, nauczycielami oraz z pracownikami administracyjno – obsługowymi.

W roku szkolnym 1980/81 w szkole pracowało 30 nauczycieli, było 21 oddziałów i dwa oddziały przedszkolno – zerowe.

W dniu 1 września 1983 roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Łosicach odbyło się wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego, na którym byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania z Białej Podlaskiej, władze wojewódzkie, jak również miejscowe władze administracyjne.

Od 1 września zostały zlikwidowane Zbiorcze Szkoły Gminne, a dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 została Helena Kobylińska, a zastępca Alina Sałata. W 1985 roku szkoła została wytypowana do badań wyników nauczania, które odbyły się w maju 1986 roku, wyniki były zadowalające.

Przez wszystkie lata była prowadzona pedagogizacja rodziców. Odbywały się systematyczne spotkania rodziców z wychowawcami klas. Utrzymywany był stały kontakt szkoły, wychowawców, nauczycieli i rodziców. Należy nadmienić, że w 1997 roku 50% pracujących osób w szkole to absolwenci tej szkoły.

1 września 1999 roku rozpoczęła się w Polsce reforma szkolnictwa, która po trzech latach doprowadziła do reorganizacji obowiązującego od 1968 dwustopniowego systemu kształcenia w strukturę trzystopniową. Celem było wprowadzenie korzystnych zmian w funkcjonowaniu oświaty oraz wdrożenie nowych dróg edukacyjnych i sposobów nauczania.

Osiem lat szkoły podstawowej skrócono do sześciu klas, po jej ukończeniu uczniowie mogli kontynuować naukę w trzyletnich gimnazjach.

Rok szkolny 1999/2000 był ostatnim okresem istnienia klas VIII. Zgodnie z projektem reformy uczniowie kończyli szkołę w wieku lat trzynastu (VI klasa),  składając pierwszy w życiu – tak ważny – egzamin. Sprawdzian kompetencji odbył się w dniach 25-26 maja 1999 roku; niezależnie od jego wyniku  wszyscy absolwenci mogli rozpocząć naukę w gimnazjum.

Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach zostało włączone do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach. Szkoła staje się ponownie szkołą kształcącą uczniów  w klasach I-VIII.

Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie najstarszej klasy zdają egzamin ósmoklasisty jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Szkoła przetrwała trudne okresy w historii Polski, głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu w pracę oświatową i organizacyjną kierownictwa. To postawa dyrektorów i wicedyrektorów oddziaływała na nauczycieli i wzmagała chęć ich pracy.

Funkcję dyrektora sprawowali: Ignacy Gernand (1937-1939), Władysław Gołąbek (1947-1972), Kazimiera Szymaniuk (1972-1973), Henryk Potiopa (1973-1984), Helena Kobylińska (1984-1991), Maria Muder (1991-1999) i Bożena Bojarczuk (1999-2016). Barbara Miechowiecka (2016-nadal)

Natomiast ich zastępcami byli: Kazimiera Szymaniuk (1967-1972, 1973-1974), Zofia Krygier (1973), Alina Sałata (1984-1989), Maria Muder (1989-1991), Bożena Bojarczuk (1991-1999) i   Barbara Miechowiecka  (1999-2016), Agata Sidoruk  2016/2017 r., Jacek Izdebski 2017/2018 r., ponownie Agata Sidoruk  od  2018/2019 r.,

 

Bibliografia:

Dzieje oświaty na Ziemi Łosickiej pod redakcją mgr Arkadiusza Indraszczyka – Helena Kobylińska: Szkoła Podstawowa nr 2 w Łosicach (fragmenty).